Sammy Davis Jr.

Sammy Davis Jr.

born on 8/12/1925 in Harlem, NY, United States

died on 16/5/1990 in Beverly Hills, CA, United States