Otis Spann

Otis Spann

born on 21/3/1930 in Jackson, MS, United States

died on 24/4/1970 in Chicago, IL, United States