Musikdatenbank

Titel

Embraceable You

Daryl Sherman

Embraceable You

Information

Interpreten Daryl Sherman (piano, vocals)
Jon Wheatley (guitar)
Dave Green (bass)

Urheber George Gershwin Ira Gershwin

Album

Guess Who's In Town

Daryl Sherman